RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) dalej zwane RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1;

2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

b. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c. Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr LXXII/464/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.

6. Odbiorcami Pana/i danych mogą być:

a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. Inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych przez Administratora mogą przetwarzać dane osobowe.

7. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych;

8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały zebrane, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

9. Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

10. Jeżeli przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się na podstawie zgody posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

12. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra;

13. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu procesowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Do góry